REGULAMIN SERWISU OMENAA.PL

1. Serwis

Serwis omenaa.pl jest prowadzony przez fundację Hatima we współpracy z MineMind sp. z o.o., która odpowiada za techniczną obsługę serwisu oraz Omenaa Foundation której projekty umieszczane są w ramach dedykowanego serwisu.

Serwis umożliwia ewidencję wszystkich projektów zgłaszanych przez Omenaa Foundation i fundację Hatima oraz daje możliwość przekazywania darowizn przez użytkowników Internetu na prezentowane projekty.

2. Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania z serwisu dostępnego pod adresem https://omenaa.pl/pl/

Niniejszy regulamin reguluje:

 • · zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu omenaa.pl
 • · prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu omenaa.pl
 • · prawa i obowiązki Operatora będącego podmiotem odpowiedzialnym za techniczną obsług Serwisu omenaa.pl

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

 • a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104), 
 • b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.), 
 • c) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • 1. „Serwis” - serwis internetowy omenaa.pl dostępny pod adresem URL https://omenaa.pl
 • 2. „Omenaa Foundation” - Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 48 lok. 105, 00-872 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000509539, NIP: 527 271 91 33.
  Fundacja której projekty są prezentowane w serwisie dostępnym pod adresem internetowym https://omenaa.pl Fundacja zajmuje się budowaniem postaw tolerancji i wzbudzeniem w dzieciach i młodzieży pozytywnych refleksji na temat odmienności innych kultur i narodów oraz zachęcaniem do zainteresowania się losem grup mniejszościowych. Rozwija emocje i empatię a tym samym uczy szacunku do innych ludzi i przeciwdziała dyskryminacji. Pokazuje, że ludzie są równi bez względu na kolor skóry czy wyznanie.
 • 3. „Fundacja Hatima” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 116, 02-703 Warszawa („Finansujący”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000532568, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność Fundacji skupia się na wspieraniu innych fundacji prowadzących działalność charytatywną i prospołeczną w osiąganiu ich celów statutowych w zakresie finansowania projektów pomocowych. Fundacja Hatima nadzoruje wszelkie Transakcje realizowane poprzez serwis Omenaa.pl, ewidencjonuje je, przyjmuje od Użytkowników Dotacje rozlicza na rzecz prezentowanych projektów a następnie przekazuje zebrane środki fundacji Omenaa Foundation w celu rozliczenia zgłaszanych projektów.
 • 4. „Operator” - MineMind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22/116, 02-703 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522433, NIP 5213679314- podmiot, który administruje serwisem zapewniając jego poprawne funkcjonowanie.
 • 5. „Regulamin” - niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 • 6. „Użytkownik” - osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
 • 7. „Profil Użytkownika” - Miejsce w serwisie w którym Użytkownik ma dostęp do wszystkich wprowadzonych podczas rejestracji danych.
 • 8. „Awatar” - Ustawione indywidualnie przez każdego Użytkownika zdjęcie widoczne w serwisie identyfikujące jego profil użytkownika.
 • 9. „Projekty” - umieszczane w serwisie akcje pomocowe których zadaniem jest zbiórka pieniędzy umożliwiająca realizację określonych celów.
 • 10. „Serwisy pośrednictwa finansowego” - serwisy pośrednictwa finansowego prowadzone przez: Paymento S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Dojazdowej 9, 43-100 Tychy, NIP 634-280-73- 06, REGON 242839778, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000421935 PayU SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399 PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 • 11. „Darowizna” - kwota przekazana przez Użytkownika na rzecz Fundacji Hatima oraz Omenaa Foundation w ramach Projektu i realizacji jego celu lub na rzecz jego działalności statutowej
 • 12. „Formularz rejestracyjny” formularz który umożliwia pełne korzystanie z serwisu dostępny pod adresem internetowym https://omenaa.pl/pl/register

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 • 1. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 • 2. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
 • 3. Logo, nazwa serwisu oraz wszelkie znajdujące się w nim opisy ,zdjęcia, filmy, elementy graficzne są prawnie chronione, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), , jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich lub fundacji z nim współpracujących.
 • 4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. 
 • 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych. 
 • 6. Operator udostępnia do kontaktu adres e-mail support@omenaa.pl

§ 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego który dostępny jest pod adresem internetowym https://omenaa.pl

Dla korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać :

 • a. Dostęp do internetu;
 • b. Urządzenie z ww dostępem dzięki któremu będzie możliwe zalogowanie się do serwisu;
 • c. Przeglądarkę internetową zainstalowaną na ww urządzeniu umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia stron www . Przeglądarka powinna też obsługiwać oprogramowanie Java script oraz umożliwiać akceptację plików cookies.
 • d. Aktywne konto mailowe w celu potwierdzenia utworzenia konta w serwisie.

§ 4 Rejestracja w serwisie

 • 1. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 • 2. Aby założyć Konto w serwisie Użytkownik powinien: 
  • a. wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym https://omenaa.pl/pl/register lub
  • b. zarejestrować się za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”. 
 • 3. Niezbędne dla utworzenia Konta jest wypełnienie następujących danych:
  • a. Imię, nazwisko,
  • b. adres e-mail
  • c. hasło
 • 4. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokonać jego akceptacji. 
 • 5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu dokończenia rejestracji Operator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail link aktywacyjny konto w serwisie. Kliknięcie w link w przesłanej wiadomości e-mail kończy proces rejestracji konta użytkownika w serwisie Omenaa.pl
 • 6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 
 • 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami. Widoczność danych każdy użytkownik może ograniczyć, patrz  § 6 Profil Użytkownika. Dane użytkownika mogą być widoczne w systemie jedynie w przypadku dokonania przez niego jakiejkolwiek wpłaty.

§ 5 Logowanie do systemu/zapomniane hasło

 • 1. Możliwość zalogowania do serwisu jest dostępna po zakończeniu procesu rejestracji użytkownika.
 • 2. Przycisk umożliwiający logowanie„ zaloguj się” umiejscowiony jest w prawym górnym rogu serwisu po jego kliknięciu przechodzimy na stronę logowania https://omenaa.pl/pl/login w celu wprowadzenia danych do formularza Logowania.
 • 3. W przypadku zapomnianego hasła możliwe jest uzyskanie nowego poprzez kliknięcie przycisku „Zapomniałeś hasła ?” w oknie logowania do systemu. Wybranie tej opcji przeniesie użytkownika na stronę https://omenaa.pl/pl/new-password-request gdzie po wpisaniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji i jego zatwierdzeniu wysyłany zostanie na niego link resetujący hasło w serwisie.

§ 6 Profil Użytkownika

 • 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz aktywacji konta użytkownika możliwe jest zalogowanie do serwisu i dokonanie zmian we wcześniej wprowadzonych danych lub usunięcie konta.
 • 2. Dostęp możliwy jest poprzez kliknięcie w swoje dane wprowadzone podczas rejestracji w polach imię oraz nazwisko i widoczne w serwisie w prawym górnym rogu w postaci przycisku.
 • 3. Użytkownik może dowolnie modyfikować swoje dane osobowe w szczególności może:
  • a. Zmienić dane wprowadzone w polach Imię i Nazwisko
  • b. Zmienić wprowadzony adres email.
  • c. Dokonać zmiany hasła (na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłany link do zmiany hasła)
  • d. Ustawić swój Awatar ( zdjęcie identyfikujące profil w serwisie)
  • e. Wprowadzić własną nazwę profilu w polu nazwa wyświetlana
  • f. Przeglądać projekty którym udzielił wsparcia finansowego w szczególności uzyskać informację o nazwie projektu, kwoty przekazanego finansowania, daty udzielonej pomocy oraz opisu projektu.
  • e. Ukryć widoczność swojej aktywności w serwisie przed innymi zalogowanymi użytkownikami. Kwoty udzielonego wsparcia i projekty które zostały dofinansowane nie będą widoczne dla innych użytkowników serwisu..
 • 4. Profil Anonimowy - wybranie tej opcji w serwisie powoduje ukrycie danych wprowadzonych w polu imię i nazwisko (zastąpienie ich słowem Anonim), oraz zdjęcia (Awatara) natomiast widoczne są kwoty przekazanego finansowania i jest możliwy dostęp do profilu użytkownika dla innych zalogowanych użytkowników.
 • 5. Profil Ukryty - wybranie tej opcji w serwisie powoduje ukrycie danych wprowadzonych w polu imię i nazwisko (zastąpienie ich słowem Anonim), zdjęcia (Awatara) oraz kwoty wpłat, nie jest też możliwe wejście do profilu użytkownika przez innego użytkownika z poziomu serwisu ( linki do profilu są ukrywane)

§ 7 Opłaty i przekazywanie darowizn

 • 1. Operator serwisu nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji od wpłat Darowizny ani korzystania z Serwisu.
 • 2. Aby wesprzeć kampanię, Wspierający klika ikonę „Wpłać teraz”. Przycisk ten jest dostępny na każdej stronie projektu w serwisie.
 • 3. Wspierający określa jaką kwotę planuje przekazać na wsparcie projektu oraz wybiera rodzaj serwisu pośrednictwa finansowego przez który dokona płatności.
 • 4. Rodzaje wsparcia projektu i przekazywania darowizn.
 • a. Wesprzyj cyklicznie - opcja ta jest obsługiwana przez spółkę Paymento S.A. z siedzibą w Tychach. Opłaty są pobierane za pośrednictwem kart kredytowych cyklicznie co miesiąc. Aby wyłączyć funkcję pobierania wpłat co miesiąc należy w profilu użytkownika w zakładce Konto wybrać opcję zatrzymaj płatność cykliczną lub wysłać w tym celu mail do operatora na adres email payment@omenaa.pl z prośbą o usunięcie tej opcji. Salda w projekcie aktualizują się automatycznie po zrealizowaniu wpłaty.
 • b. Wesprzyj jednorazowo - opcja ta jest obsługiwana przez spółkę Paymento S.A. z siedzibą w Tychach. Opłaty są pobierane za pośrednictwem kart kredytowych jednorazowo do wysokości zadeklarowanej przez użytkownika kwoty. Salda w projekcie aktualizują się automatycznie po zrealizowaniu wpłaty.
 • c. Płatność szybkim przelewem bankowym- przelew obsługiwany jest przez spółkę Paymento S.A. z siedzibą w Tychach. Użytkownik po wybraniu tej opcji przenoszony jest na zewnętrzny serwer Paymento S.A. w celu wyboru swojego banku i dokonania wpłaty .Salda w projekcie aktualizują się automatycznie po zrealizowaniu wpłaty.
 • d. PayPal - płatność za pośrednictwem systemu PayPal Salda w projekcie aktualizują się automatycznie po zrealizowaniu wpłaty.

Płatności można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express, o ile bank - wystawca karty umożliwia dla danej karty dokonywanie transakcji na odległość, przy wykorzystaniu konta Paypal oraz bezpośrednio za pośrednictwem rachunku bankowego.

Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przechowywane przez operatora. Serwis umożliwia zapisanie przez użytkownika danych karty kredytowej po stronie serwisu pośrednictwa finansowego. Serwisy pośrednictwa finansowego oraz banki pobierają opłaty w postaci prowizji od transakcji.

§ 8 Dane osobowe

 • 1. Operator serwisu jest administratorem danych osobowych.
 • 2. Dane przetwarzane przez Operatora obejmują wszelkie przekazane przez Użytkowników dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji konta w serwisie w polach w formularzu: Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 • 3. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia.
 • 4. Wszystkie dane są dostępne dla użytkownika z poziomu jego profilu w serwisie.
 • 5. Operator powierza przetwarzanie danych fundacji Hatima oraz Omenaa Foundation w zakresie rozliczeń projektów i dalszemu przekazywaniu środków finansowych.

§ 9 Usunięcie Danych Osobowych oraz konta Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo samodzielnie usunąć swoje konto z serwisu.

W celu usunięcia swoich danych osobowych z serwisu prosimy w pierwszej kolejności zalogować się do swojego profilu użytkownika i skorzystać z opcji „usuń konto”

Na pisemne lub e-mailowe żądanie Użytkownika wybrane konto może zostać usunięte przez Operatora serwisu w tym przypadku prosimy o przesłanie informacji na adres email support@omenaa.pl lub pocztą tradycyjną na adres operatora z prośbą o usunięcie konta. Usunięcie konta przez operatora zostanie wykonane niezwłocznie po weryfikacji zgłaszającego.

§ 10 Polityka Prywatności - pliki cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy:

Serwis Omenaa.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych serwisu (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników, jak np. Otwarcie podstrony danego projektu - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Głównie używane są do dostosowania wyglądu serwisu do urządzenia na jakim jest ona wyświetlana - serwis dostosowuje się do rozdzielczości obsługiwanej przez urządzenie na którym jest przeglądany przez użytkownika.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Omenaa.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES >


Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome >
Zarządzanie plikami cookie w Mozilla Firefox >
Zarządzanie plikami cookie w Internet Explorerze 9 >
Zarządzanie plikami cookie w Safari >
Zarządzanie plikami cookie w Operze >

§ 11 Obsługa Reklamacji

 • 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail support@omenaa.pl lub pisemnie na adres Operatora.
 • 2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje zostaną udzielone w terminie 14 dni od ich otrzymania w formie e-mail przesłane na wskazany w reklamacji adres e-mail lub korespondencyjny.
 • 3. Rozpatrywane będą reklamacje które zawierają przyczynę zgłoszenia reklamacji oraz ewentualnie jakich działań ze strony operatora oczekuje Użytkownik w celu jak najszybszej obsługi reklamacyjnej.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Operatora.
 • 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji.
 • 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 • 4. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).